سپهر عصبانی می شود

سپهر گوشی موبایل خودش را دستش گرفته و راه می رود و با عصبانیت با شخصیت فرضی اون طرف خط داد و بیداد می کند.

بابا: سپهر، با کی دعوا می کنی؟

سپهر: خانمه!

بابا:

سپهر در آخر مکالمه اش با خانم عصبانی شده و موبایل را پرت می کند!

مامان و بابا:

بچه ها تمام رفتار آدم بزرگها را تقلید کرده و در دنیای فرضی خودشان به کار می گیرند. حتما سپهر دادو بیداد کردن با موبایل را از بزرگترها یاد گرفته. اما امکان ندارد که هیچکدام از بزرگترهای سپهر وقتی خیلی از مکالمه تلفنی شان عصبانی شده باشند گوشی موبایل را پرت کنند!

 

  
نویسنده : سپهر ; ساعت ۱۱:۱۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٠ آذر ،۱۳۸٤