دكترها موضوع را خيلي ساده گرفته اند. يك عمل جراحي ساده. اما هر چي بيشتر تشريح مي كنند،‌مامان بيشتر مي ترسد. دكترها به كارشان وارد هستند. اما نمي دانند كه تيغ جراحي كه براي آنها فقط يك وسيله كار است، چطور نگراني را به دل مامان و بابا راه مي دهد.

سپهر فردا يك عمل جراحي دارد. برايش دعا كنيد.فقط دعا كنيد كه سلامت به خانه برگردد.

/ 0 نظر / 14 بازدید