باز هم سپهر و جيش و پي پي

 

سپهر گوشه اتاق ايستاده و قيافه غمزده اي به خودش گرفته.02.gif

مامان:‌سپهر چي شده؟

سپهر: حرص مي خورم.14.gif

مامان: واي، چرا؟

سپهر: پي پي ام سفته!

مامان:13.gif

 

سپهر گاهي از رفتن به دستشوئي طفره مي رود و بابا و مامان مجبورند او را به زور دستشوئي ببرند.

بابا سپهر را به دستشوئي مي برد. سپهر يك عالمه جيش مي كند.

بابا: سپهر اينهمه جيش داشتي نمي آمدي دستشوئي.

سپهر: اين كه جيش نيست. نوشابه است.04.gif

بابا:40.gif

/ 0 نظر / 9 بازدید