سشوار

صد دفعه گفتم از اين دستگاه سياهي كه مامان جلوي موهاش مي گيره و صدا مي ده و باد داغ مي زنه خوشم نمي آد. فقط دوست دارم نگاهش كنم و يا وقتي خاموشه باهاش بازي كنم. ولي تا طرف مامان مي روم دستگاه را مي گيره جلوي من. تازه اون دفعه كه از شالاپ شلوپ آب بازي(حمام) آمده بودم كه تازه منو نشونده بود ، دستگاه را صاف گرفته بود روي موهام.هر چي هم در مي رفتم دنبالم مي آمد. بابا، من به چه زبوني به اينها بگم از اين دستگاه بدم مي آد.11.gif

/ 0 نظر / 6 بازدید