سپهر عصبانی می شود

سپهر گوشی موبایل خودش را دستش گرفته و راه می رود و با عصبانیت با شخصیت فرضی اون طرف خط داد و بیداد می کند.

بابا: سپهر، با کی دعوا می کنی؟<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

سپهر: خانمه!12.gif

بابا:11.gif

سپهر در آخر مکالمه اش با خانم عصبانی شده و موبایل را پرت می کند!28.gif

مامان و بابا:11.gif06.gif31.gif

بچه ها تمام رفتار آدم بزرگها را تقلید کرده و در دنیای فرضی خودشان به کار می گیرند. حتما سپهر دادو بیداد کردن با موبایل را از بزرگترها یاد گرفته. اما امکان ندارد که هیچکدام از بزرگترهای سپهر وقتی خیلی از مکالمه تلفنی شان عصبانی شده باشند گوشی موبایل را پرت کنند!

 

/ 0 نظر / 6 بازدید